Contacte Agentes
Sol·liciti informació al 93.100.34.94

Indexats

Què és el preu indexat?

És una fórmula de contractació per al teu subministrament elèctric.
En ella hi ha unes petites diferències respecte a les ofertes tradicionals a preus fixos, de les quals anem a donar explicació en els següents apartats.

 

Com es factura la potència?

El cost de la potència a Energia Naranja el facturem segons BOE, amb el descompte del 15% si aplicable i desglossat per períodes, que és la fórmula més transparent i correcta facturar-li al client.

Nota que altres comercialitzadores opten per:

–       Cobrar la potència per sobre del BOE

–        No traspassar al client el 15% de descompte tot i essent aplicable

–        No cobrar-ho desglossat

La qual cosa va en contra del benefici final del client.

 

Com es factura el cost dels peatges d’energia?

El peatge d’energia és el cost que repercuteix la distribuïdora a la comercialitzadora i aquesta a la vegada al client, per usar les xarxes de la distribuïdora, entre altres treballs.

Tant a preus fixos com a indexats, el peatge d’energia es factura segons marca el BOE.
En les factures de preus fixos ve pel normal afegit al cost de l’energia.

En les factures d’indexats, ve pel normal desglossat apart, encara que el cost és el mateix en tots dos casos.

 

Com es factura el cost de l’energia?

A diferència de preus fixos, els preus indexats, no et garanteix el preu de l’energia durant els següents 12 mesos. En un contracte a preus indexats, pagaràs l’energia segons el mercat majorista OMIE, qui diàriament facilita els preus horaris del preu de l’energia a totes les comercialitzadores per igual.

· Per a tarifes d’accés de tres períodes: 

El contracte indexat pel qual Energia Naranja durà a terme les compres d’energia del client a través de l’operador del Mercat OMIE i facturarà al client el preu final de l’energia com es detalla a continuació en la fórmula:

formula1_1_indexados_cat

 

– Energia en barres de central hora h:
Energia real registrada en l’equip de mesura en l’hora h multiplicat pel coeficient de pèrdues segons legislació vigent. Si no es disposa de les dades horàries de l’equip de mesura, s’aplicarà el perfil publicat per l’operador del sistema segons tarifa d’accés.

– OMIE:
El preu horari de l’energia al Mercat Diari fixat en la sessió del dia anterior al de consum (publicat a la pàgina de l’Operador del Mercat Ibèric – Polo Español, S.A. www.omie.es) en *cents €/kWh, en cada hora (i) del període a facturar.

– OSi:
Preu horari dels “Processos US” publicat per la *CNMC en l’apartat “Components del Preu final mitjà” del preu horari final de *comercialitzadores lliures i consumidor directe en mercat (*LIB) en *cents €/kWh, en cada hora (i) del període a facturar.

– RTi:
Preu horari de les “Restriccions” en cada hora (i) del període a facturar, publicat per la CNMC en l’apartat “Components del Preu final mitjà” del preu horari final de comercialitzadores lliures i consumidor directe en mercat (*LIB) en *cents €/kWh.

– *PCi:
Pagaments per capacitat, en cada hora (i) del període a facturar, segons l’establert en la reglamentació vigent a cada moment en *cents €/kWh, actualment l’Ordre ITC/3353/2010, de 28 de Desembre, per la qual s’estableixen els peatges d’accés a partir d’1 de gener de 2011 i les tarifes i primes de les instal·lacions del règim especial.

– Desviaments:
0.002 €/kWh. K:

– Altres costos associats amb la compra:
0.015.

– Co:
Cost de la *comercialitzadora per la gestió de compra especificat en les condicions particulars.

 

· Per a tarifes d’accés de sis períodes:

El contracte indexat pel qual Energia Naranja durà a terme les compres d’energia del client a través de l’operador del Mercat OMIE i facturarà al client el preu final de l’energia com es detalla en la formula a continuació:

formula2_indexados_cast

 

–  Cost mitjà horari final CNMC (LIB):
És el preu final per a comercialitzadores i clients qualificats publicats mensualment per la CNMC que inclou els conceptes de Mercat Diari, Serveis Complementaris, Restriccions Tècniques i Garantia de Potència (corregida a la Tarifa d’Accés que li correspongui al Subministrament),  aplicats tots els conceptes en barres.

– Retribució pagament Xarxa Elèctrica i OMIE:
És la retribució que es destina al pagament de l’operador del sistema (REE) i del mercat (OMIE).

– Desviaments:
0.001 €/kWh

– K:
Altres costos associats 0.015.

– Co:
Cost de la comercialitzadora per la gestió de compra especificats en les condicions particulars.

 

IVA i Impost elèctric

Tant l’IVA com l’impost elèctric s’aplicaran segons BOE i no existeix cap diferència respecte a ofertes a preus fixos.

 

Lloguer d’Equips de mesura

El preu pel concepte de lloguer dels equips de mesura serà segons BOE i no existeix cap diferència respecte a ofertes a preus fixos.

 

Energia Reactiva i excessos de potencia

Aquests es pagaran segons BOE i no existeix cap diferència respecte a ofertes a preus fixos.